Bixelangelo 3.0.0.4

Bixelangelo 3.0.0.4

Outerspace Software – 5MB – Shareware – Windows
Bixelangelo is a design tool for creating bitmap (PNG) and vector (EPS) drawings for use in BluffTitler. Next to recording handwritten sketches, Bixelangelo can generate drawings in a wide range of styles including ornaments, filigrees, flourishes, curls and swirls.

Branches can have a wide range of shapes. The branch editor offers lots of presets but also allows you to draw and import your own shapes.

Every branch can sprout a new branch. Parents can have children, grand children, great-grandchildren,... Every generation can have its own branch settings.

Every branch can have a bitmap flower that pops up when the branch has been rendered. Bixelangelo offers presets for Azalias, Buttercups, Camellias, Clematises, Daisies, Dandelions, Lilies, Papavers, Rododendrons and Tulips.

Tổng quan

Bixelangelo là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Outerspace Software.

Phiên bản mới nhất của Bixelangelo là 3.0.0.5, phát hành vào ngày 12/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/02/2008.

Bixelangelo đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5MB.

Bixelangelo Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Bixelangelo!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Outerspace Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản